Grupy parafialne

czytaj więcej

Ogłoszenia

czytaj więcej

Eucharystia

zobacz kiedy...

Odnowa w Duchu Świętym


Odnowa w Duchu Świętym-ruch katolicki powstały w 1967 w Stanach Zjednoczonych, m.in. pod wpływem II soboru watykańskiego oraz religijności zielonoświątkowej. Elementy teologiczne (np. interpretacja Wylania Ducha Świętego) zostały jednak opracowane w taki sposób, aby były zgodne z nauczaniem Kościoła. Osoby uczestniczące w Ruchu pracują nad własną wiarą poprzez nieustanne „dążenie do Jezusa poprzez działanie Ducha Świętego”. Działania członków Ruchu to między innymi ewangelizacja chrześcijan. Duch Święty prowadzi i uświęca Kościół nie tylko przez sakramenty i posługi, ale również udzielając wiernym szczególnych, szeroko rozpowszechnionych łask (charyzmatów) w celu odnowy i rozbudowy Kościoła.

Spotykamy się w każdą środę w Nowym Domu Parafialnym (salka biblioteki) po Mszy i nabożeństwie do M.B. Nieustającej Pomocy około godz. 19.00.

 

Duch Święty…
Niezwykła Osoba Trójcy Świętej. Mimo, że nikt Go nie widział, wszyscy wierzący doświadczają Jego niezwykłej Mocy. Jest w nas sprawcą chcenia i działania zgodnie z Bożą wolą. Bez Jego pomocy nikt nie jest wstanie spotkać Jezusa, a tym bardziej ogłosić Go Panem swojego życia. W XX wieku powołał do istnienia Grupy Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, w których w wyjątkowy sposób daje poznać swoją Miłość i prowadzi wierzących do uwielbienia Jezusa i przyjęcia Jego miłości, która objawia się w zwyczajnym podejmowaniu codziennych obowiązków w jedności z naszym jedynym Zbawicielem. W ramach Grup Odnowy staramy się iść drogą, którą prowadzi nas Duch Święty i coraz bardziej otwierać serca na to wszystko, czego pragnie nam udzielić.


Naszym celem jest:

  1. Zachęcanie do dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi.
  2. Zachęcanie do zdecydowanego osobistego przyjęcia Osoby Ducha Świętego, Jego obecności i mocy. Te dwie łaski duchowe często przychodzą łącznie w doświadczeniu, zwanym w różnych częściach świata „chrztem w Duchu Świętym” lub „wylaniem Ducha Świętego”, lub „odnowieniem w Duchu Świętym”. Rozumiane są najczęściej jako osobiste przyjęcie łaski chrześcijańskiej inicjacji i umocnienie w chrześcijańskiej służbie dla Kościoła i świata.
  3. Popieranie przyjęcia i posługiwania się darami duchowymi (charyzmatami), nie tylko w Odnowie Charyzmatycznej, lecz szerzej – w Kościele. Te dary, zwyczajne i nadzwyczajne, ujawniają się obficie wśród świeckich, zakonników i duchowieństwa. Ich poprawne rozumienie i używanie zharmonizowane z innymi elementami życia Kościoła jest źródłem mocy dla chrześcijan w ich drodze ku świętości i w pełnieniu ich misji.
  4. Popieranie dzieła ewangelizacji w mocy Ducha Świętego (…) Odnowa szczególnie angażuje się w misję Kościoła, głosząc Ewangelię słowem i czynem, ukazując Jezusa Chrystusa przez osobiste świadectwo oraz te uczynki wiary i sprawiedliwości, do których jest powołany każdy chrześcijanin.
  5. Pielęgnowanie stałego wzrastania w świętości przez integrację charyzmatów z pełnią życia Kościoła. Odnowa zachęca do udziału w bogatym życiu sakramentalnym i liturgicznym, do czerpania z tradycji katolickiej modlitwy i duchowości, do stałej formacji w nauce katolickiej pod kierunkiem Kościoła i do uczestnictwa w wypełnianiu programu duszpasterskiego Kościoła.

 

Ze Statutów Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej

 

 

Dla pierwszych chrześcijan Duch Święty nie był abstrakcją ale Osobą, która obdarza nowym życiem, siłą, odwagą i entuzjazmem. I tak naprawdę nic się nie zmieniło. Bóg udziela nam dzisiaj obiecanego Ducha, który daje nam łaskę radości życia w wierze. Celem Odnowy w Duchu Świętym jest ożywienie naszej wiary w Jezusa Chrystusa, przemiana naszego życia w mocy Ducha Św., przywrócenie nam żarliwości pierwszych chrześcijan
Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. Osoby te tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Łączy ich chrzest w Duchu Świętym – podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom. Chrzest w Duchu Świętym, zwany także „wylaniem Ducha Świętego” lub „modlitwą odnowienia darów Ducha Świętego” nawiązuje do biblijnej i historycznej Pięćdziesiątnicy. W tym dniu apostołowie otrzymali Ducha Świętego (zostali ochrzczeni w Duchu Świętym), czemu towarzyszyło mówienie językami i przepowiadanie Jezusa z mocą (nawróciło się ok. 3 tys. ludzi). Jest to wydarzenie pozasakramentalne, lecz wypływające z sakramentu chrztu oraz bierzmowania. Polega na ożywieniu darów złożonych przez Boga w człowieku w czasie udzielania sakramentów. Wiąże się ze szczególną interwencją Ducha Świętego w życie człowieka. Dzięki niej człowiek nawiązuje osobową więź z Bogiem, pogłębia się jego świat modlitwy, życie staje się pełne pokoju i radości związanych z bliskim przeżywaniem obecności Boga, pojawia się pragnienie opowiadania innym o swoim przeżywaniu wiary.
W Kościele katolickim istnieje wiele ruchów i wspólnot, których celem jest ożywienie naszej wiary i relacji z Jezusem. Odnowa w Duchu Świętym jest jedną z takich dróg. Zapraszamy do wspólnot ludzi, którzy podobnie jak my pragną doświadczyć mocy Ducha Świętego dziś.

 

Gabriela Adamczyk